Sơ đồ thiết kế CT10

Căn hộ tòa CT10 chung cư Đại Thanh có diện tích các căn hộ tương đối đa dạng. Dưới đây là sơ đồ mặt bằng các căn hộ Đại Thanh tòa CT10 được thiết kế theo từng loại diện tích:CT10 Đại Thanh mặt bằng 38.48m2

Sơ đồ thiết kế căn hộ 38.48m2 tòa CT10 chung cư Đại Thanh

CT10 Đại Thanh mặt bằng 59.9m2Sơ đồ thiết kế căn hộ 59.9m2 tòa CT10 chung cư Đại Thanh

CT10 Đại Thanh mặt bằng 47.31m2Sơ đồ thiết kế căn hộ 47.31m2 tòa CT10 chung cư Đại Thanh

CT10 Đại Thanh mặt bằng 47.31m2

Sơ đồ căn hộ 08A diện tích 47.31m2 tòa CT10 chung cư Đại Thanh

CT10 Đại Thanh mặt bằng 38.48m2

Sơ đồ thiết kế căn hộ 06A diện tích 38.48m2 tòa CT10 chung cư Đại Thanh

CT10 Đại Thanh mặt bằng 55.8m2Sơ đồ thiết kế căn hộ 18A diện tích 55.8m2 tòa CT10 chung cư Đại Thanh CT10 Đại Thanh mặt bằng 59.9m2Sơ đồ thiết kế căn hộ 16A diện tích 59.9m2 tòa CT10 chung cư Đại Thanh

CT10 Đại Thanh mặt bằng 36.16m2Sơ đồ thiết kế căn hộ 22A diện tích 36.16m2 tòa CT10 chung cư Đại ThanhCT10 Đại Thanh mặt bằng 36.16m2

Sơ đồ thiết kế căn hộ 20A diện tích 36.16m2 tòa CT10 chung cư Đại Thanh

Thiết kế căn hộ Đại Thanh

Chung cư Đại Thanh - Căn hộ giá rẻ dành cho người thu nhập thấp